Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

ADMISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński, z siedzibą w Rybniku, ul. Rymera 4, NIP 719 121 03 66

2. Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@architekt-sp.pl

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński, z siedzibą w Rybniku, ul. Rymera 4. Administrator zawiadamia również, że drugim odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma świadcząca usługi księgowe dla Administratora, czyli „Księga” Biuro Rachunkowe, ul. Raciborska 86, Rybnik.

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH JEST:

4. Administrator nie ma prawnego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O POBIERANYCH/ GROMADZONYCH DANYCH:

5. Pani/Pana dane osobowe, które przetwarzamy, to dane wynikające z realizacji umowy: o prace projektowe i są przetwarzane w celu realizacji zleconej przez Państwa usługi projektowej realizowanej przez ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński, umowy o współpracę i są przetwarzane w celu realizacji wspólnie wykonywanej dokumentacji projektowej, umowy w celu realizacji usługi dla ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński.

6. Dane, które przetwarzamy, to dane wymagane według odrębnych przepisów i ustaw dot. umów cywilno – prawnych, przepisów ustawy Prawo Budowlane, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, np. Państwa imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego (celem jednoznacznej identyfikacji), numer telefonu, numer konta bankowego, adres email (celem realizacji zakresu rzeczowego i finansowego umowy), dane dotyczące Państwa nieruchomości, która jest przedmiotem umowy o prace projektowe – lokalizacja, dokumentacja fotograficzna, księga wieczysta itp. (celem realizacji zleconej pracy projektowej).

7. Pani/Pana dane nie mogą być udostępniane innym podmiotom bez Pani/Pana wyraźnej zgody, czy zlecenia.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza obszarem Unii Europejskiej.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przez okres niezbędny do realizacji usługi – do zakończenia korzystania z usługi.

INFORMACJA O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE:

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu:

a) INFORMACJE O PRAWIE DO WNIESIENIA ŻĄDANIA UDZIELANIA INFORMACJI O PRZETWARZANYCH DANYCH:

- Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych. - Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15 – 22 RODO (żądanie do sprostowania, zaprzestania lub usunięcia danych osobowych). W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszeń. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektroniczne, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektroniczne, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażądała innej formy.

- Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sadem.

- Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektroniczne. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

b) INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA ŻĄDANIA SPROSTOWANIA DANYCH:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.

c) INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH:

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych

 • na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

d) INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) INFORMACJA DOTYCZACA „PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM”:

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzania,

 • brak jest podstawy prawnej przetwarzania,

 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować Administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by Administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Nazwa organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych (w terminie 6 miesięcy od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl)

12. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych, wymaganych przy realizacji umowy o pracę, jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji takiej umowy.

13. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania danych osobowych.

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

ADMISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński, z siedzibą w Rybniku, ul. Rymera 4, NIP 719 121 03 66


2. Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@architekt-sp.pl


3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński, z siedzibą w Rybniku, ul. Rymera 4. Administrator zawiadamia również, że drugim odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma świadcząca usługi księgowe dla Administratora, czyli „Księga” Biuro Rachunkowe, ul. Raciborska 86, Rybnik.

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH JEST:


4. Administrator nie ma prawnego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O POBIERANYCH/ GROMADZONYCH DANYCH:


5. Pani/Pana dane osobowe, które przetwarzamy, to dane wynikające z realizacji umowy: o prace projektowe i są przetwarzane w celu realizacji zleconej przez Państwa usługi projektowej realizowanej przez ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński, umowy o współpracę i są przetwarzane w celu realizacji wspólnie wykonywanej dokumentacji projektowej, umowy w celu realizacji usługi dla ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński.


6. Dane, które przetwarzamy, to dane wymagane według odrębnych przepisów i ustaw dot. umów cywilno – prawnych, przepisów ustawy Prawo Budowlane, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, np. Państwa imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego (celem jednoznacznej identyfikacji), numer telefonu, numer konta bankowego, adres email (celem realizacji zakresu rzeczowego i finansowego umowy), dane dotyczące Państwa nieruchomości, która jest przedmiotem umowy o prace projektowe – lokalizacja, dokumentacja fotograficzna, księga wieczysta itp. (celem realizacji zleconej pracy projektowej).


7. Pani/Pana dane nie mogą być udostępniane innym podmiotom bez Pani/Pana wyraźnej zgody , czy zlecenia.


8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza obszarem Unii Europejskiej.


9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przez okres niezbędny do realizacji usługi – do zakończenia korzystania z usługi.

INFORMACJA O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE:


10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu:

a) INFORMACJE O PRAWIE DO WNIESIENIA ŻĄDANIA UDZIELANIA INFORMACJI O PRZETWARZANYCH DANYCH:

- Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych.

- Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15 – 22 RODO ( żądanie do sprostowania, zaprzestania lub usunięcia danych osobowych). W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszeń. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektroniczne, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektroniczne, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażądała innej formy.

- Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sadem.

- Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektroniczne. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

b) INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA ŻĄDANIA SPROSTOWANIA DANYCH:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.

c) INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH:

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych

 • na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

d) INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) INFORMACJA DOTYCZACA „PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM”:

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzania,

 • brak jest podstawy prawnej przetwarzania,

 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować Administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by Administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Nazwa organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych (w terminie 6 miesięcy od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl)

12. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych, wymaganych przy realizacji umowy o pracę, jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji takiej umowy.

13. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania danych osobowych.

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

ADMISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński, z siedzibą w Rybniku, ul. Rymera 4, NIP 719 121 03 66


2. Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@architekt-sp.pl


3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński, z siedzibą w Rybniku, ul. Rymera 4. Administrator zawiadamia również, że drugim odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma świadcząca usługi księgowe dla Administratora, czyli „Księga” Biuro Rachunkowe, ul. Raciborska 86, Rybnik.

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH JEST:

4. Administrator nie ma prawnego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O POBIERANYCH/ GROMADZONYCH DANYCH:


5. Pani/Pana dane osobowe, które przetwarzamy, to dane wynikające z realizacji umowy: o prace projektowe i są przetwarzane w celu realizacji zleconej przez Państwa usługi projektowej realizowanej przez ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński, umowy o współpracę i są przetwarzane w celu realizacji wspólnie wykonywanej dokumentacji projektowej, umowy w celu realizacji usługi dla ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński.


6. Dane, które przetwarzamy, to dane wymagane według odrębnych przepisów i ustaw dot. umów cywilno – prawnych, przepisów ustawy Prawo Budowlane, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, np. Państwa imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego (celem jednoznacznej identyfikacji), numer telefonu, numer konta bankowego, adres email (celem realizacji zakresu rzeczowego i finansowego umowy), dane dotyczące Państwa nieruchomości, która jest przedmiotem umowy o prace projektowe – lokalizacja, dokumentacja fotograficzna, księga wieczysta itp. (celem realizacji zleconej pracy projektowej).


7. Pani/Pana dane nie mogą być udostępniane innym podmiotom bez Pani/Pana wyraźnej zgody, czy zlecenia.


8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza obszarem Unii Europejskiej.


9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przez okres niezbędny do realizacji usługi – do zakończenia korzystania z usługi.

INFORMACJA O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE:


10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu:

a) INFORMACJE O PRAWIE DO WNIESIENIA ŻĄDANIA UDZIELANIA INFORMACJI O PRZETWARZANYCH DANYCH:

- Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych. - Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15 – 22 RODO (żądanie do sprostowania, zaprzestania lub usunięcia danych osobowych). W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszeń. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektroniczne, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektroniczne, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażądała innej formy.

- Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sadem.

- Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektroniczne. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

b) INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA ŻĄDANIA SPROSTOWANIA DANYCH:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.

c) INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH:

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych

 • na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

d) INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) INFORMACJA DOTYCZACA „PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM”:

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzania,

 • brak jest podstawy prawnej przetwarzania,

 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować Administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by Administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Nazwa organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych (w terminie 6 miesięcy od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl)

12. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych, wymaganych przy realizacji umowy o pracę, jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji takiej umowy.

13. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania danych osobowych.

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

ADMISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński, z siedzibą w Rybniku, ul. Rymera 4, NIP 719 121 03 66


2. Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@architekt-sp.pl


3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński, z siedzibą w Rybniku, ul. Rymera 4. Administrator zawiadamia również, że drugim odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma świadcząca usługi księgowe dla Administratora, czyli „Księga” Biuro Rachunkowe, ul. Raciborska 86, Rybnik.

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH JEST:


4. Administrator nie ma prawnego obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

INFORMACJA O POBIERANYCH/ GROMADZONYCH DANYCH:


5. Pani/Pana dane osobowe, które przetwarzamy, to dane wynikające z realizacji umowy: o prace projektowe i są przetwarzane w celu realizacji zleconej przez Państwa usługi projektowej realizowanej przez ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński, umowy o współpracę i są przetwarzane w celu realizacji wspólnie wykonywanej dokumentacji projektowej, umowy w celu realizacji usługi dla ARCHiTEKT studio projektowe Paweł Kuczyński.


6. Dane, które przetwarzamy, to dane wymagane według odrębnych przepisów i ustaw dot. umów cywilno – prawnych, przepisów ustawy Prawo Budowlane, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, np. Państwa imię, nazwisko, adres, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego (celem jednoznacznej identyfikacji), numer telefonu, numer konta bankowego, adres email (celem realizacji zakresu rzeczowego i finansowego umowy), dane dotyczące Państwa nieruchomości, która jest przedmiotem umowy o prace projektowe – lokalizacja, dokumentacja fotograficzna, księga wieczysta itp. (celem realizacji zleconej pracy projektowej).


7. Pani/Pana dane nie mogą być udostępniane innym podmiotom bez Pani/Pana wyraźnej zgody , czy zlecenia.


8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza obszarem Unii Europejskiej.


9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami oraz przez okres niezbędny do realizacji usługi – do zakończenia korzystania z usługi.

INFORMACJA O PRAWACH OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE:


10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu:

a) INFORMACJE O PRAWIE DO WNIESIENIA ŻĄDANIA UDZIELANIA INFORMACJI O PRZETWARZANYCH DANYCH:

- Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia w każdym czasie żądania udzielenia jej informacji o przetwarzanych danych. - Administrator bez zbędnej zwłoki – nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela osobie, której dane dotyczą informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15 – 22 RODO ( żądanie do sprostowania, zaprzestania lub usunięcia danych osobowych). W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszeń. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, przekazała swoje żądanie elektroniczne, w miarę możliwości informacje także są przekazywane elektroniczne, chyba że osoba, której dane dotyczą, zażądała innej formy.

- Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sadem.

- Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektroniczne. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą.

b) INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA ŻĄDANIA SPROSTOWANIA DANYCH:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia żądania w każdym czasie u Administratora.

c) INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA ŻĄDANIA OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH:

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych w następujących przypadkach:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych

 • na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe będą dalej przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

d) INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) INFORMACJA DOTYCZACA „PRAWA DO BYCIA ZAPOMNIANYM”:

- Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzania,

 • brak jest podstawy prawnej przetwarzania,

 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Jeżeli Administrator upublicznił dane osobowe, ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować Administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by Administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Nazwa organu nadzoru: Prezes Urzędu Ochrony Danych (w terminie 6 miesięcy od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych – funkcję tę pełni Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl)

12. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych, wymaganych przy realizacji umowy o pracę, jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji takiej umowy.

13. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania danych osobowych.

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe

©2023 ARCHiTEKT studio projektowe

biuro@architekt-sp.pl

+48 606 803 381

Rybnik, ul. Rymera 4
44-270


©2023 ARCHiTEKT studio projektowe